fbpx

תקנון הגרלה

תקנון הגרלה

 

1.כללי

1.1 תקנון הגרלהבין התאריכים 1/12/21 ועד ל 21/12/21 תערוך צ ש זוסטור בע״מ (להלן: ״עורכת המבצע ״)מבצע להגרלת 3 י״ח קורקינט חשמלי  בהשתתפות לקוחות הרוכשים בסניפי הרשת העומדים בתנאי התקנון.

1.2 המבצע יערך בהתאם להוראת הוגעה בדבר מתן היתר כללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית לפי חוק העונשין התשל״ז 1997

1.3 עורכת המבצע תהיה רשאית להפסיק את המבצע ו/או חלק ממנו ו/או לקצרו להאריכו ו/או להוסיף פרסים ו/או לערוך בו כל שינוי, לרבות מועד ההגרלה, מועד ההגרלה בכל עת, בכפוף להוראות הדין בהודעה שתפורסם בדף הפייסבוק של החברה בכתובת:

ובאתר האינטרנט של החברה בכתובת: zoostore.co.il (להלן דף הפייסבוק ואתר האינטרנט)

להלן יחד דף הפייסבוק ואתר האינטרנט:״ אתר האינטרנט״).

1.4 ניתן יהיה לעיין בתקנון זה באתר האינטרנט בכל עת, וכן בסניפי החברה המפורסמים באתר האינטרנט בשעות העבודה המקובלות ובתאום מראש.

 1. 2. פרשנות

2.1  בכל מקרה של סתירה ו.או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

2.2 בתקנון זה השימוש בלשון זכר הינו לצרכי נוחיות בלבד וכולל גם פנייה בנקבה או ברבים.

2.3 כותרת הסעיפים ניתנו לשם הנוחות בלבד ואין לייחס להן כל משקל בפרשנות תקנון זה.

 1. הגדרות

למונחים הבאים בתקנון זה תהא ההגדרה המפורטת לצדם להלן:

3.1 ״עורכת המבצע״- צ.ש.זוסטור בע״מ, ח״פ 515453744, רח׳ אליהו נאוי 34, ב״ש.

3.2 ״הסניפים״- חנויות זוסטור המצויים ברחובות אליהו נאוי 34, וינגייט 15, אברהם אבינו 3 ב״ש.

3.3 ״משתתף בהגרלה״- משתתף בהגרלה הוא העומד בתנאי ההשתתפות בסעיף 5 שלהלן.

3.4 ״הפרסום״- המבצע יפורסם באמצעים המפורטים בסעיף 7 להלן.

3.5 המבצע כהגדרתו בסעיף 1.1 לעיל.

3.6 ״הפרס כהגדרתו בסעיף 6 להלן.

3.7 ״הזוכה בהגרלה״- משתתף חוקי במבצע, כהגדרתו בסעיף 5 להלן, ששמו עלה בהגרלה.

3.8 ״המפקח״- המפקח על ההגרלה הינו עו״ד עמית סופר מרחוב בנין גילת 4 קריית גת

טלפון: 08-9715500.

3.9 ״תקופת המבצע״- התקופה האמורה בסעיף 4 שלהלן.

3.10 ״חשבונית תקפה״- חשבונית מס שהונפקה על ידי אחד מן סניפים המשתתפים במבצע במהלך תקופת המבצע ומעידה על רכישה ו.או תשלום בסכום של 250 ש״ח. באחד הסניפים.

 

 1. תקופת המבצע

המבצע יערך החל מיום 1.12.21 וכלה ביום 31/12/21.

 1. הזכאים להשתתף בהגרלה ואופן ההשתתפות בהגרלה:

5.1 זכאי להשתתף בהגרלה כל אדם מעל גיל 18 שהגיע ורכש בתקופת המבצע מוצרים באחד סניפי הרשת בסכום שאינו פחות מ250 ש״ח.

5.2 ההשתתפות בהגרלה נעשית באמצעות הכנסת חשבונית תקפה לתקופת המבצע לתיבת ההגרלה.

5.3 כל אדם זכאי לשלוח לכניס מספר רב של חשבוניות העומדות בתנאי המבצע, ניתן לזכות פעם אחת בכל תקופת המבצע.

 1. הפרס

6.1 הפרס לזוכה בהגרלה הינו קורקינט חשמלי. הפרס יסופק ע״י er סלולר.

6.2 הפרס הינו קבוע ואינו ניתן להחלפה,כך גם אין הפשרות להמיר את הפרס בכל דרך שהיא.

6.3 הזכיה בפרס הינה אישית ואינה ניתנת להחלפה ו/או להמרה בכסף או בשווה ערך ו/או להעברה/הסבה לכל אדם אחר שאינו הזוכה.

6.4 הזוכה יישא בכל ההיטלים/ המיסים הנדרשים על פי חוק לצורך מימוש הפרס, ולעורכת המבצע לא תהיה כל אחריות בקשר לכך.

 1. אופן פרסום המבצע

7.1 הודעה בדבר עריכת המבצע תפורסם באתר האינטרנט, וכן יפורסם המבצע באמצעות מודעות שייתלו בסניפים.

7.2 עורכת המבצע שומרת על זכותה לפרסם את המבצע באמצעים נוספים.

 1. מועד עריכת ההגרלה

8.1 ההגרלה תיערך ביום 2/01/22  בשידור בפייסבוק בכאחד מסניפי הרשת בהשתתפות נציג עורכת המבצע ובפיקוח המפקח על המבצע ו/או מי שימונה ע״י המפקח לצורך פיקוח על עריכת ההגרלה.

8.2 ככל שעורכת המבצע תחליט על שינוי מועד ההגרלה, תפורסם, בסמוך למועד ההחלטה על שינוי, הודעה באתר האינטרנט ו/או במדיות החברתיות בדבר מועד הגרלה חדש.

9 אופן עריכת ההגרלה

9.1 פתקי החשבוניות שהודפסו והוכנסו לתיבות ההגרלה בסניפים ירוכזו לתיבת הגרלה אחת עם סיום תקופת המבצע.

9.2 במועד ביצוע ההגרלה יעלו בגורל שמם של שלוש זוכים באמצעות שליפה ידנית אקראית של פתק מתוך תיבה, על ידי גורם שיקבע על ידי המפקחת על ההגרלה.

 

10 פרסום תוצאות ההגרלה

10.1 שמות הזוכים בהגרלה יפורסמו בדף הפייסבוק של הרשת בסמוך לאחר מועד עריכת ההגרלה.

11 הודעה על זכיה בהגרלה ואופן קבלת הפרס

11.1 במהלך 7 ימי העסקים שלאחר ההגרלה תעשה עורכת המבצע ניסיון ליצור קשר טלפוני עם הזוכים בהגרלה ולהודיע לו על זכייתו, ובמקביל תישלח אליו הודעה בדואר רשום בדבר הזכייה, על בסיב הפרטים המופיעים בחשבונית.

11.2 עורכת המבצע תשתדל לאתר את הזוכים בהגרלה באמצעות הפרטים כאמור, אולם לא תהיה מחויבת להעניק את הפרס במקרה בו לא תצליח ליצור עמו קשר, לאחר השקעת מאמץ סביר, וזאת עקב תקלה טכנית ו/או בשל אי התאמה בפרטים ו/או בשל מסירת פרטים שגויים ו/או לא מלאים ו/או לא מעודכנים ע״י הזוכה ו/או במקרה שהודעת הזכייה לא תידרש ו/או תוחזר לעורכת המבצע, מכל סיבה שהיא. זוכה שלא אותר, מכל סיבה שהיא, לא יהיה זכאי לקבל את הפרס ולא תהיה כל טענה כנגד עורכת המבצע בקשר לכך.

11.3 עם קבלת הודעת הזכייה וכתנאי לקבלת הפרס , יידרש הזוכה בהגרלה להתייצב באחד מסניפי עורכת המבצע להזדהות באמצעות תעודה מזהה ולחתום על טופס הצהרת זוכה בנוסף המצורף כנספח ב׳ לתקנון בעת קבלת הפרס.

11.4 עורכת המבצע תאפשר לזוכה בהגרלה לקבל את הפרס עד 30 ימים מיום ההכרזה על הזוכים.

11.5 עורכת המבצע שומרת לעצמה את הזכות לעכב ו/או לבטל את הענקת הפרסים ו/או שלא לאפשר לזוכים בהגרלה לממש אותם בקרות אחד מהמקרים הבאים, ובכפוף לקבלת אישור המפקחת.

11.5.1 חשש לאי תקינות ו/או זיוף.

11.5.2 סירוב לחתום על טופס הצהרת זוכה.

11.5.3 סירוב למסור פרטיו המלאים של מקבל הפרס.

11.5.4 אי עמידה בתנאי מתנאי התקנון.

 1. אופן מימוש הפרס

12.1 האחריות על מימוש הפרס הינה על הזוכה בהגרלה בלבד. עורכת המבצע לא תישא בכל אחריות בגין אי מימוש הפרס בגין סיבות התלויות בעקיפין ו/או במישורים בזוכה.

12.2 מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה והוראות כל דין, עורכת המבצע תהיה רשאית שלא לאפשר את מימוש הפרס ע״י מי שזכה בו במעשה עבירה ו/או במעשה שאינו כדין.

12.3 עורכת המבצע לא תהיה אחראית לטייב הפרס ו/או איכותו ו/או כל פגם ו/או ליגטי אשר יתגלה בו ו/או בכל חלק ממנו.

12.4 הזוכים בהגרלה פוטרים את עורכת המבצע ו/או כל מי מטעמה מכל אחריות לכל נזק ו/או שיבוש ו/או אי התאמה ו/או חוסר שביעות רצון ו/או כל פגם אחר שיתגלה בפרס, ככל שיתגלה.

13 הצהרות המשתתף

13.1 בהשתתפותו במבצע מאשר, מתחייב ומצהיר המשתתף ו/או המבקש להשתתף במבצע כי קרא תקנון זה וקיבל על עצמו את הוראותיו, וגם אם לא קרא תקנון זה מסכים המשתתף ו/או המבקש להשתתף במבצע כי תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועיניין.

13.2 המשתתף ו/או המבקש להשתתף במבצע מאשר, מתחייב ומצהיר בזאת כי פוטר את עורכת המבצע ו/או מי מטעמה מכל אחריות לכל נזק ו/או טענה ו/או תביעה ו/או דרישה הקשורים במישורין ו/או בעקיפין במבצע.

14 המפקח

14.1 כמפקח על המבצע ישמש עו״ד עמית סופר, בניין גילת 4 קרית גת.

14.2 המפקח יהיה אחראי לטיפול בפניות המשתתפים, להבהרות במקרה של אי הבנה, ספק או קושי, לרבות בפרשנות התקנון וכן להכריע בכל מחלוקת בין עורכת המבצע למשתתפים במבצע, לרבות הזוכה בהגרלה ו/או לטוענים לזכייה.

14.3 החלטת המפקח בכל הקשור למבצע זה הינה סופית ומחייבת לכל דבר ועיניין, והמשתתף, הזוכה בהגרלה ו/או לכל משתתף במבצע מוותרים בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר עם החלטת המפקחת.

14.4 המפקח ימלא אחר הוראות ההיתר הכללי ותדווח לרכז ההגרלות לפרסומת מסחרית במשרד האוצר.

15 הגבלת השתתפות

15.1 ההשתתפות במבצע אסורה על עובדי החברה ובני משפחותיהם, ולכן על כל מי שסייע לעורכת המבצע בעריכת המבצע, לרבות יועצים, פרסומאים ובתי דפוס.

16 אחריות

16.1 ההשתתפות במבצע נעשית לפי רצונו של המשתתף ועל אחריותו. עורכת המבצע ו/או מי מטעמה אינו אחראית לכל טענה בדבר הפרת הוראות הדין ו/או לכל הוצאה ו/או נזק שייגרמו לזוכה בהגרלה ו/או לצד שלישי בקשר עם השתתפותו של מאן דהו במבצע. ככל שעל אף האמור, עורכת המבצע או מי מטעמה יאלצו לשאת בהוצאה כאמור, ישפה אותם המשתתף הרלוונטי מיד עם דרישה.

16.2 על הזכים בהגרלה לממש את הזכות לפרס בתקופת תוקפו ובתנאים כמפורט בתקנון זה ובהתאם להנחיות הספק. לא מימש הזוכה בהגרלה את הזכות לפרס בפרקי הזמן ו/או בתנאים האמורים ירוא בכך כאילו ויתר על הפרס. במקרה כאמור, לא יהיה זכאי הזוכה בהגרלה לקבלת שווי הכספי של הפרס ו/או לאפשרות לממשו במועד אחר ו/או לכל הטבה, הנחה או פיציצוי חלופי, ולא תישמע ממנו כל טענה ו/או דרישה כלפי עורכת המבצע ו/או כל טענה ו/או דרישה כלפי עורכת המבצע בעניין.

16.3 ויתר הזוכה בהגרלה על הפרס ו/או לא התאפשר לו לממשו, מכל סיבה שהיא (לרבות, אך לא רק בשל פסילתו על ידי עורכת המבצע ו/או המפקח ו/או אי עמידתו בתנאי תקנון זה) לא יהיה הזוכה בהגרלה זכאי לכל הטבה ו/או פרס ו/או פיצוי אחר מעורכת המבצע ולא תישמע מצדו כל טענה ו/או דרישה כלפי עורכת המבצע בעניין.

16.4 יובהר כי אחריות לאספקת הפרסים חלה על הספק בלבד. אין בעברית המבצע על ידי עורכת המבצע כדי להטיל אחריות ו/או חבות כלשהי על עורכת המבצע ו/או מי מטעמה בכל הקשור לפרס ו/או טיבו ו/או איכותו ו/או אופן שימושו.

16.5עורכת המבצע ו/או כל מי מטעמה אינה אחראים ולא יהיו אחראים לכל טענה בדבר נכונות ו/או אי נכונות ו/או אי דיוק ו/או שיבוש בפרטים שנקלטו באמצעות טופס ההשתתפות להלן: החשבונית.

16.6 כל תקלה ו/או איחור ו/או שיבוש מכל סוג שהוא במבצע ו/או בעריכצ ההגרלה מחמת כח עליון ו/או מחמת אירועים שאינם תלויים בעורכת המבצע, לא ייחשבו כהפרה של תקנון זה ולא יזכו את המשתתפים בהגרלה ו/או את הזוכים בהגרלה בכל סעד ו/או זכות.

 

 

נספח ב׳—הצהרת הזוכה בהגרלה

 1. אני הח״מ______________ת״ז. _________________מאשר ומצהיר כי קיבלתי את הפרס, קורקינט חשמלי, במסגרת מבצע ההגרלה שערכה חברת צ.ש.זוסטור בעמ.(להלן בהתאמה: ״הפרס״, ״ההגרלה״ ו״החברה״).
 2. הנני מצהיר כי אין לי ולא יהיו טענה ו/או דרישה ו/או השגה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או עובדיה ו/א מנהליה ו/או המפקח על ההגרלה עו״ד עמית סופר (״להלן המפקח״), ו/או מי מ מטעמם בקשר עם עריכת ההגרלה ו/או זכייתי בפרס.
 3. ידוע לי כי אחריות לטייב ואיכות הפרס אינה על הספק ER סלולר (״להלן:הספק״), בלבד, במסגרת האחריות המוענקת על ידי הספק למוצריו ו/או דרישה כלפי החברה ו/או המפקח ו/או מי מטעמו בכל הקשר לטייב ו/או איכות הפרס.
 4. הנני מצהיר בזאת כדלקמן:
  • איננו עובד ו/או מנהל ו/או שותף בחברה, ואיננו בן משפחה של אחד או יותר מאלה.
  • איננו עובד ו/או מנהל ו/או שותף של המפקח ואיננו בן משפחה של אחד או יותר מאילו.
  • איננו עובד ו/או מנהל ו/או שותף של כל גורם שסייע לחברה בעריכת ההגרלה, לרבות יועצים, פרסומאים ובתי דפוס, ואיננו בן משפחה של אחד מאלה.
 5. הנני מאשר כי הצהרתי הנ״ל ניתנה מרצוני החופשי לאחר שניתנה לי ההזמנות לעיין בתקנון ההגרלה.

 

 

ולראיה באתי על החתום:

 

 

__________.         ______________________________________________

שם מלא.                    ת״ז.                          חתימה.                             תאריך.

0
הקניות שלי הסר מהסל
זו סטור נשמח לעזור
נשמח לעזור
שלום,
איך נוכל לעזור לך?